වැදි බනට බුදු බණෙන් පිළිතුරු 01

By kamal, 13 නොවැම්බර්, 2022

බැරි වූ කළ බුදු බණ රස විඳගන්න
කීවයි බූරුවෙක් දොස් තුන් පිටකයට
කිම පිටිදූවේ තොගේ මේ ගොන් රඟපෑම
මිදි ඇඹුලයි කී නරියා මෙන් හැසිර

සබැඳිය:

හරියට ජොබ් එක කරලා නෑ....

By kamal, 13 නොවැම්බර්, 2022

නිසරුව සරුය ගත් දෙපළක් විහිළු දෙති
කය වැඩුනත් හිස් ළාමක කම් කරති
ගොනුන් ගොනුන් උන් උන් වෙත කැමති වෙති
පිටිදූවේ හරියට ජොබ් කරලා නැති

ධර්මිෂ්ඨ යයි කියමින් අධර්මිෂ්ඨ රජෙක් පතන, සම්බුදු සසුන වනසන්නා

By kamal, 6 නොවැම්බර්, 2022

පරපණ නසන දැහැමි රජෙක් කොහි වේද?
මවුපිය නසා නිරයට යනු නොම වේද?
ගොංකම නිසා පිටිදූවෙට රැවටේද?
මේ වැනි බූරුවන් කා හට බුදු වේද?

පිටිදූවෙගේ කුඹුරු හාන උඩුවේ ගොනා

By kamal, 5 නොවැම්බර්, 2022

හෑමට ගොවි පිටිදූවෙගෙ කුඹුරුපිටි
උඩුවේ ගොනා කදිමයි නඟුලකට බැඳී
මුනි දම් ගෞරවය නැති කළ සිවුරු රෙදි
පෙරවූ මුත් ගොනුන් හී හෑමටම වටී

සබැඳිය: