බුදු වෙන්න දකින හීනය දකින්න එපා.. ඒක මුළාවක්.. - Ven Welimada Sumedhankara