මේං තරුණ පරම්පරාවේ ඔළුවලට එකේක විෂබීජ දානවෝ! අනේ!! අයියෝ!!!