වැදි බනට බුදු බණෙන් පිළිතුරු 01

By kamal, 13 නොවැම්බර්, 2022

බැරි වූ කළ බුදු බණ රස විඳගන්න
කීවයි බූරුවෙක් දොස් තුන් පිටකයට
කිම පිටිදූවේ තොගේ මේ ගොන් රඟපෑම
මිදි ඇඹුලයි කී නරියා මෙන් හැසිර

සබැඳිය:

Comments